• INFORMACJA NA TEMAT BUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ ( OZE )

INFORMACJA NA TEMAT BUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ ( OZE )

  Październik 10, 2018    Informacje    Michał Graj

23.11.2018r.
Dnia 19-11-2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie
projektu pod tytułem „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 4,1 mln zł, oraz przydzielona została pożyczka na tę inwestycje w kwocie 6,2 mln zł. Całkowity koszt projektu wyceniony został na poziomie 13,3 mln zł. Pozostałe, brakujące środki na wykonanie powyższego przedsięwzięcia zostaną pokryte ze środków własnych spółki.

Celem projektu jest budowa kotła opalanego biomasą o nominalnej mocy cieplnej
7 MW, która zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Milennium i umożliwi w przyszłych latach podłączanie do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców ciepła.

Budowany kocioł biomasowy wyposażony będzie w nowoczesną instalację odpylania spalin tj. elektrofiltr, ograniczający w znacznym stopniu emisję pyłu do powietrza. Energia wytwarzana w tym kotle nie będzie obarczona wysokimi kosztami opłat za emisję gazów cieplarnianych (CO2) wynoszącymi obecnie ok. 20 Euro za jedną tonę emisji CO2, gdyż biomasa traktowana jest jako paliwo ekologiczne nie wnoszące emisji gazów cieplarnianych.

Inwestycja ta przyczyni się również do poprawienia współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc z poziomu 1,47 do poziomu 1,23 – nastąpi zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej.

Zastosowanie biomasy jako paliwa przyczyni się również do dywersyfikacji dostaw paliw wykorzystywanych w kotłowni Milenium a co za tym idzie do zmniejszenia ryzyka wystąpienia braku paliwa jak również wzrostu cen ciepła wynikających ze wzrostu cen opału.

Realizowany projekt budowy kotła opalanego biomasą, to pierwszy etap do uzyskania przez kotłownię Milenium i sieć z niej zasilającą statusu systemu efektywnego, w którym ponad 50 % energii cieplnej wytwarzane ma być w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz w kogeneracji.

Uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego umożliwi pozyskiwanie wysokich dotacji na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych ze środków unijnych, a także umożliwia w przyszłości starania o środki z funduszy europejskich na budowę źródła kogeneracyjnego opartego na turbinie lub silnikach gazowych.


24.10.2018r
.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje że planuje budowę kotła biomasowego o mocy 7 MW w latach 2019 – 2020 na terenie zespołu kotłowni Millennium w budynku obecnej kotłowni Millennium I na miejscu zlikwidowanych dwóch kotłów węglowych WR 5. Na planowaną inwestycję spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 4.113 tyś PLN z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu: Oś priorytetowa –
Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

W planowanym kotle biomasowym ma być spalana głównie zrębka leśna, która składowana będzie w nowo wybudowanym, zamkniętym pomieszczeniu magazynowym uniemożliwiającym roznoszeniu jej przez wiatr. Nowobudowany kocioł biomasowy zaliczany do odnawialnych źródeł energii (OZE) nie będzie stwarzał żadnego dodatkowego, negatywnego oddziaływania na środowisko, gdyż obecne przepisy ochrony środowiska bardzo rygorystycznie określają wymagania (standardy) dotyczące wielkości emisji, które muszą spełniać wszystkie nowo budowane instalacje. Standardy te są jeszcze bardziej wymagające niż dla istniejących kotłów węglowych eksploatowanych w kotłowni Millennium. Dodatkową korzyścią z budowy kotła biomasowego jest aspekt ekonomiczny, gdyż spalając biomasę występuje zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2) a co za tym idzie nie ma konieczności rozliczania tej emisji drożejącymi z dnia na dzień uprawnieniami jak ma to miejsce w przypadku spalania węgla. Zaletą jest również to, że podczas spalania biomasy jest także niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO).

Również emisja pyłu będzie niższa, niż obecnie z kotłów węglowych gdyż wspomniane powyżej standardy wymuszają stosowanie bardziej skutecznych instalacji odpylania tj. elektrofiltrów lub filtrów workowych. Planowana wielkość spalanej biomasy w nowobudowanym kotle biomasowym zastąpi około 4.500 ton miału węglowego.

Ponadto należy nadmienić że do chwili obecnej podobnych instalacji biomasowych w Polsce wybudowano kilkadziesiąt a kolejne są w budowie. Najbliższa instalacja działająca od 10 lat o podobnej mocy, zbliżona do koncepcyjnej, lokalizowanej na terenie kotłowni Millennium znajduje się przy szpitalu w Gorlicach.

Dodatkowo dywersyfikacja dostaw paliw i energii cieplnej w różnych technologiach będzie służyć zwiększeniu bezpieczeństwa produkcji ciepła oraz stabilizacji jego ceny.

Pozostałe informacje

Nowa strona internetowa

Zapraszamy do korzystania z naszej nowej strony internetowej. Aktualna oficjalna strona Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu znajduje się pod adresem : http://www.mpecns.pl

16.03.2020 r. – Podpisanie umowy na modernizację sieci ciepłowniczej.

Dnia 16 marca 2020 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu” projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”  pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez...

Komunikat o funkcjonowaniu MPEC (14.03.2020)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu informuje, iż w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników Spółki jak i interesantów od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania zmienia zasady obsługi klientów. Zapraszamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.  Pogotowie Ciepłownicze – 993 Sekretariat – 18 443-53-83, 18 547-55-81...

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu zachęca do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego Kontakt telefoniczny lub elektroniczny pozwoli ograniczyć klientom oraz pracownikom spółki zagrożenie związane z zakażeniem koronawirusem.   Biuro Obsługi Klienta – 18 443-53-83, 18 547-55-81 wew. 2 bok@mpecns.pl   Sekretariat – 18 443-53-83, 18 547-55-81 wew. 0 sekretariat@mpecns.pl   Księgowość  –  18 443-53-83, 18 547-55-81 wew. 5 ksiegowosc@mpecns.pl  ...

07.11.2019 r. – PWSZ w MPEC

W dniu 7.11.2019 r. obiekty kotłowni Milenium odwiedzili studenci drugiego i trzeciego roku Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wizyta studentów jest następstwem podpisanej 27.06.2019 r. umowy o współpracy między PWSZ a MPEC. W ramach prezentacji kotłowni młodzież zapoznała się z technologią wytwarzania  ciepła oraz zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i sposobami oczyszczania...

05.11.2019 r.- Przyznanie dofinansowania na modernizację laboratorium badawczego.

W dniu 5 listopada 2019 r Zarząd Województwa Małopolskiego., uchwałą nr 2012/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 i opublikował Listę Rankingową Projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów...

07.10.2019 r. – Podpisanie umów o zwiększenie dofinansowania.

7 października 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu (MPEC) zostały podpisane aneksy do umów zwiększające dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020, dotyczące projektów: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” oraz „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”. Aneksy podpisano pomiędzy Narodowym Funduszem...

03.10.2019 r.- Piknik Ekologiczny

3 października na terenie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej przy ulicy Nabrzeżnej, w ramach Nowosądeckich Dni Czystego Powietrza i Recyklingu odbył się piknik ekologiczny. Organizatorami tego wydarzenia byli: Miasto Nowy Sącz, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu oraz zajmująca się zbiórką materiałów recyclingowych firma Biosystem SA. Całemu wydarzeniu patronowała Poseł na Sejm RP Anna Paluch,...

02.10.2019 r. – Decyzja o uznaniu mieszanki popiopłowo-żużlowej za produkt uboczny

Decyzja o uznaniu mieszanki popiołowo-żużlowej za produkt uboczny. Decyzja-kotłownia Millenium Decyzja-kotłownia Sikorskiego

8.07.2019 -Podpisanie umowy na budowę kotła na biomasę

Dnia 8 lipca 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” pomiędzy UAB ENERSTENA (Litwa) reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Grupy Enerstena Virginijus Ramanauskas, Dyrektora Enerstena Laimonas Kucinskas  a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o....

28.06.2019 -Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu

W dniu 27 czerwca 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu Sp. z o.o. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu podpisały umowę o współpracy. Porozumienie o współpracy podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prezes Zarządu Pan Paweł Kupczak i Pan Andrzej Brzeziński – Wiceprezes Zarządu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: doc.dr Marek Reichel...

30.05.2019r. – Podpisanie umowy o dofinansowanie.

Dnia 30 maja 2019r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa o dofinansowanie z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz...

10.05.2019r.- Parlamentarzyści w MPEC Nowy Sącz

8 maja 2019 w ramach posiedzenia wyjazdowego MPEC Nowy Sącz wizytowali posłowie z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Gości powitali Wiceprzewodnicząca Komisji Poseł Anna Paluch, Prezydent Miasta Ludomir Handzel oraz Prezes Zarządu MPEC Paweł Kupczak.  Prezes przedstawił parlamentarzystom zakres działalności MPEC oraz wdrożone i planowane do wdrożenia w Spółce inwestycje, wpływające na...

09.05.2019r. – Informacja o likwidacji linii fax

Informujemy, że  od dnia 03.06.2019r. linia fax nr 18 443 78 35 zostanie wyłączona.

RODO

POBIERZ INFORMACJĘ RODO

INFORMACJA NA TEMAT BUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ ( OZE )

23.11.2018r. Dnia 19-11-2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pod tytułem „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” z programu Oś...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje o gotowości z dniem 25.09.2018 r. do dostarczania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. W związku z tym prosimy naszych Odbiorców o pisemne wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków. Prosimy o podanie adresów budynków oraz terminu rozpoczęcia ogrzewania. Dostarczanie ciepła do budynku...

Materiały do zbycia

Materiały do zbycia Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT. W sprawach sprzedaży w/w materiałów proszę skontaktować się z kierownikiem działu zaopatrzenia MPEC – Nowy Sącz panem Januszem Kruczkiem tel. 18 547-55-81 wew. 118. *

Zadanie finansowane z WFOŚiGW

Harmonogram rzeczowo-finansowy Modernizacja kotła WR10 nr 4 w ciepłowni Milenium w Nowym Sączu w oparciu o technologię ścian szczelnych ETAP I – Opracowanie dokumentacji projektowej Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do 3 miesięcy od daty podpisania umowy ETAP II – Realizacja przedsięwzięcia 1. Demontaż kotła i przystosowanie fundamentów do 25.08.2017 r. 2. Wykonanie elementów części...

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej – finał wieloletnich procesów modernizacyjnych. NEWAG SA jest jedną z czołowych sądeckich firm o dużej infrastrukturze technicznej i potencjale produkcyjnym na skalę europejską. Od dzisiaj będzie zaopatrywany w ciepło z MPEC Nowy Sącz, lokalnego miejskiego producenta i dostawcy ciepła. To naturalnie podnosi prestiż przedsiębiorstwa, ale pokazuje również możliwości...

Gala 20-lecia MPEC

W uroczystości z okazji nadania sztandaru obok prezydenta Ryszarda Nowaka udział wzięli jego zastępcy Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech, radni miasta Nowego Sącza z przewodniczącą Rady Bożeną Jawor, goście z innych miejskich spółek i przedsiębiorstw współpracujących z MPEC oraz pracownicy Urzędu Miasta z sekretarz Edytą Brongiel i kierownikiem Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Grybel. W roli gospodarzy...

Sztandar dla MPEC na 20-lecie Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu ma swój sztandar. Uroczyste nadanie i poświęcenie sztandaru odbyło się w bazylice pod wezwaniem św. Małgorzaty. Nadania sztandaru dokonał prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – MPEC rozwija się się dzięki dobrej atmosferze i dobrej pracy – wyjaśnia prezydent. Uroczystość nadania odbyła się przed mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2016/2017

W związku z otrzymanymi od spółdzielni mieszkaniowych wnioskami o rozpoczęcie dostarczania ciepła, z dniem 03 października br. MPEC rozpoczyna sezon grzewczy i dostawę ciepła do wszystkich Odbiorców, którzy zwrócą się z wnioskiem o jego dostawę. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie MPEC lub faxem (nr 18 443-78-35) z podaniem adresów obiektów, do których ma być...

Zmiana taryfy dla ciepła

Uprzejmie informuje, że w ostatnim czasie udało się nam wynegocjować promocyjne niższe ceny dostawy gazu z przedsiębiorstwem energetycznym PGNiG-e. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany w obowiązującej taryfie. 22 lipca 2016 r. Decyzją Nr OKR-4210-29(9)/2016/257/XA/JM Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wnioskowaną zmianę taryfy, która została...

Ogłoszenie o zakończeniu sezonu grzewczego 2015/2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że zakończony został sezon Grzewczy 2015/2016 na eksploatowanych przez nas kotłowniach: Millenium – z dniem 05.05.2016 – dla obiektów zasilanych siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło wyłącznie do celów c.o. . W przypadku sieci dostarczającej ciepło przez cały rok (sieć wspólna dla (c.o. i c.w.u.) dostawa...

arrow right
arrow right