Budowa kotła biomasowego

Projekt „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW”. Całkowita wartość Projektu wynosi: 13 293 840,00 PLN brutto. Otrzymane dofinansowanie to 38% wydatków kwalifikowanych Projektu.

O Projekcie

O Projekcie

Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW -program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Cel Projektu

Celem projektu jest budowa kotła opalanego biomasą o nominalnej mocy cieplnej 7 MW, która zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millennium i umożliwi w przyszłych latach podłączanie do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców ciepła.

Okres realizacji inwestycji przewidziano na lata 2019 – 2020.

Planowane efekty

Budowany kocioł biomasowy wyposażony w nowoczesną instalację odpylania spalin tj. elektrofiltr, ograniczający w znacznym stopniu emisję pyłu do powietrza.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów w zakresie:
- ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, w tym pyłu do 10 μm. o 2,69 Mg/rok tj. o 68,82 % i pyłu do 2,5 μm o 0,33 MG/rok tj. o 22,63 %,
- zmniejszenie emisji C0 2 o 9 397,76 Mg CO2/rok,
- zwiększenia udziału ciepła wytworzonego z OZE w sieci ciepłowniczej z 0 % do 19,7 % jako pierwszego etapu do osiągnięcia poziomu produkcji ciepła z OZE i kogeneracji w ilości ponad 50 % produkowanego ciepła,
- poprawy współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc do poziomu 1,23 z poziomu 1,47 dla ciepła dostarczanego z sieci do odbiorców ciepła,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na terenie kraju,
- dywersyfikacja paliw wykorzystywanych w ciepłowni Millenium dla zmniejszenia ryzyka wzrostu ceny ciepła,
- planowany efekt ekologiczny to roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 9 397,76 MgCO 2 /rok. Ponadto produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie natomiast 24 999,11 Mwht/rok.

Wkład Funduszy Europejskich – wartość Projektu

Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 38% wydatków kwalifikowanych Projektu , tj. w wysokości 4 113 391,00 PLN netto.
Koszt całkowity projektu wynosi 13 293 840,00 PLN brutto.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ. Nieprawidłowości można zgłaszać na:
a) specjalny adres e-mail - naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pomocą
b) elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Kalendarium inwestycji

Podpisanie umowy na budowę kotła na biomasę

Dnia 8 lipca 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” pomiędzy UAB ENERSTENA (Litwa) reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Grupy Enerstena Virginijus Ramanauskas, Dyrektora Enerstena Laimonas Kucinskas a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu MPEC Pawła Kupczaka oraz Wiceprezesa Zarządu MPEC Andrzeja Brzezińskiego, w obecności Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

Zobacz więcej