Projekty
  • Modernizacja systemu ciepłowniczego

Modernizacja systemu

„Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice”. Całkowita wartość projektu netto wynosi: 7 854 000 PLN. Otrzymana dotacja to 50% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dotacja 3 927 000 PLN

O Projekcie

Cel Projektu

Dofinansowanie na realizację Projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzymało ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Okres realizacji inwestycji przewidziano na 2011 - 2012 rok.

Planowana inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta Nowego Sącza oraz ograniczenia strat energii, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie znaczącego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza.

Zakres

- Modernizacja kotła WR-10 nr 5 w Ciepłowni Millenium II /ul. Wiśniowieckiego 56/ – zakres będzie dotyczył wymiany kotła WR – 10 na kocioł membranowy WR12/N w nowej technologii o nowoczesnej konstrukcji o ścianach szczelnych,
- Modernizacja sieci cieplnej osiedla Gołąbkowice / początek sieci w istniejącej ciepłowniczej komorze rozdzielczej Ki przy ul. Prażmowskiego w Nowym Sączu na dz. nr 4/5 w obrębie 34, dalej wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej do oś. Gołąbkowice. / - wymiana niskoparametrowej sieci na sieć wysokoparametrową o długości 2460 m oraz przebudowa węzła grupowego na węzły indywidualne - 30 sztuk. System dostawy cieplej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania z zasilania opartego o wymiennikownię grupową i system czterorurowej sieci niskoparametrowej zostanie zastąpiony siecią wysokoparametrową wraz z systemem instalacji alarmowej impulsowej i węzłami indywidualnymi z pełną automatyką w poszczególnych budynkach sterowanych w oparciu o telemetrię i zdalny monitoring indywidualny każdego węzła.

Przedstawiony powyżej zakres przedmiotowy powstał w wyniku szczegółowej analizy alternatywnych rozwiązań i wybrany został jako rozwiązanie najbardziej optymalne, które cechuje się najlepszym pozytywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Ważnym argumentem, potwierdzającym potrzebę realizacji projektu jest ciągły postęp technologiczny w zakresie ochrony środowiska, który stymuluje procesy inwestycyjne mające na celu redukcję i zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń w zakresie różnych komponentów środowiska poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Kalendarium inwestycji

Uroczyste zakończenie realizacji projektu oraz podsumowanie wykonania projektu

We wtorek 11 grudnia 2012 roku o godzinie 1200 w naszym Przedsiębiorstwie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem realizacji projektu: „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice” dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zobacz więcej

Podpisanie umowy z wykonawcą – zabudowa kotła WR12 N

W dniu 23-09-2011 r. podpisano umowę z firmą Modern&Kotły, na „wykonanie robót budowlanych pod nazwą zabudowa kotła WR12 N na istniejącym fundamencie likwidowanego kotła WR-10 nr 5”. Wartość podpisanego kontraktu to 2,19 mln zł netto, z czego połowę sfinansuje Unia Europejska. Termin zakończenia realizacji zaplanowano na 2012 rok.

Zobacz więcej

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji – os. Gołąbkowice

W dniu dzisiejszym (tj. 31.03.2011 r.) została podpisana umowa między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu. a Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym „CERBUD” Sp. z o.o. na wykonanie modernizacji – przebudowy osiedlowej sieci i ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice w Nowym Sączu.

Zobacz więcej

Podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

W dniu 27 grudnia 2010 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał umowy potwierdzające przyznanie dotacji unijnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzymało dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na realizację projektu pn „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice”.

Zobacz więcej

Przetargi

15.09.2012 r. Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Sprawa: 08/NZP/ 2011/Z,
dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zabudowę kotła WR12-N na istniejącym fundamencie zlikwidowanego kotła WR10 nr 5 ciepłowni Milenium w Nowym Sączu.”
Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że w w/w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Modern & Kotły Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 28-330 Wodzisław

25.03.2012 r. Ogłoszenie o wyniku przetargu.

Sprawa : 01/NZP/2011/Z
dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu na: „Modernizację – przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Gołąbkowice w Nowym Sączu – Sieć rozdzielcza wraz z przyłączami i indywidualnymi węzłami cieplnymi .”
Zawiadomienie o wyniku postępowania:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że w w/w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CERBUD” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 32, 33-300 Nowy Sącz.