Ogłoszenia

23.05.2018 – Przetarg na „Kruszenie betonu na placu składowym MPEC przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu wraz z przygotowaniem elementów betonowych ponad gabarytowych wg obmiaru z wizji lokalnej”.

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 23 maja 2018 r.

NZP/TRZ/26/2018

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kruszenie betonu na placu składowym MPEC przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu wraz z przygotowaniem elementów betonowych ponad gabarytowych wg obmiaru z wizji lokalnej”.

Termin składania ofert upływa w dniu 05 czerwca 2018 r.o godz. 12:00.

Wymagana wizja lokalna

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A , I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ;
ul. Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

oraz oznakowane następująco:

Oferta na kruszenie betonu”
Nie otwierać przed dniem 05 czerwca 2018 r.godz. 12:15

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 czerwca 2018 r. o godz. 12:15

w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną brutto. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie.

pobierz ogłoszenie z załącznikami

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień wMPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

16.05.2018r.- Przetarg na: „Remont zewnętrznych ścian kotłowni M II w Nowym Sączu – wymiana płyt PW8 oraz obróbek blacharskich, malowanie konstrukcji stalowej.”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 16 maja 2018 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-11/18

dot. udzielenia zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56 33-300 Nowy Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Remont zewnętrznych ścian kotłowni M II w Nowym Sączu – wymiana płyt PW8 oraz obróbek blacharskich, malowanie konstrukcji stalowej według „Przedmiaru robót.”

Termin składania ofert upływa w dniu 06 czerwca 2018 r. o godz. 1200.

Wadium w wysokości 2000 zł .
Termin wykonania zamówienia - do 31 sierpnia 2018 r.

pobierz ogłoszenie i załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

27.04.2018 – Przetarg na „Remont posadzki w obiekcie kotłowni M II w Nowym Sączu”.

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 27 kwietnia 2018 r.

Sprawa: NZP/TRR/02/04/18

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont posadzki w obiekcie kotłowni M II w Nowym Sączu”.

Wymagana rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia 5 lat.
Wadium w wysokości 2.000,00 zł.
Termin realizacji zamówienia: do 28 września 2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2018 r.
o godz. 12
00.

Pobierz zaproszenie i załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 17 maja 2018 r.

Sprawa: NZP/TRR/02/04/18

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień
publicznych na podstawie
art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont posadzki w obiekcie kotłowni M II w Nowym Sączu”.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu

informuje, iż w w/w postępowaniu zamówienie zostało

udzielone firmie

FHU KRUCZEK
Wojciech Kruczek
ul. Kołłątaja 18/13
33-300 Nowy Sącz

18.04.2018r – Przetarg na Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW.”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 18 kwietnia 2018 r.

Sprawa: NZP/TRI/Z/06/18
dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego
dla zadania pn.:

„Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW.”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” opalanego biomasą drzewną, z rusztem ruchomym, w budynku kotłowni Milenium I wraz z zapleczem magazynowo - technicznym i infrastrukturą techniczną na terenie zespołu kotłowni Milenium w Nowym Sączu wg „Szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia” - zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy.

CPV:

71000000-8 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71242000-6 przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

Wadium w wysokości 1.000,00 zł. Termin związania ofertą 30 dni.
Termin wykonania zamówienia – do 10 lipca 2018 r.
Termin składania ofert upływa w dniu 09 maja 2018 r. o godz. 1200.

Pobierz Ogłoszenie, SIWZ i załączniki
Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

12.04.2018 – Przetarg na Sprzedaż i dostawę trzewików roboczych oraz czapek ochronnych”

Ogłoszenie o przetargu

Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2018 r.

o godz. 12:00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A , I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ;

ul. Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

oraz oznakowane następująco:

Oferta na trzewiki”

Nie otwierać przed dniem 24 kwietnia 2018 r.

godz. 12:15

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2018 r.

o godz. 12:15

w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną brutto. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie.

Pobierz ogłoszenie i załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 04 maja 2018 r.

Sprawa: NZP/NBO/14/18

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo
zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3
ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Sprzedaż i dostawę trzewików roboczych oraz czapek ochronnych - loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że po złożeniu ofert dodatkowych w w/w postępowaniu

wybrano ofertę Firmy

BISTAR
Zbigniew Bil
ul. Saska 25
30-720 Kraków
Nowy Sącz dn. 25 kwietnia 2018 r.

Sprawa: NZP/NBO/14/18

dot. udzielenia zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Sprzedaż i dostawę trzewików roboczych oraz czapek ochronnych

- loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

Zawiadomienie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że w w/w postępowaniu z winy Zamawiającego na termin otwarcia ofert w dniu 24 kwietnia 2018r. na godzinę 12:15 nie została dostarczona jedna z ofert potencjalnego Wykonawcy; oferta ta została złożona w prawidłowym terminie tj. w dniu 23 kwietnia 2018 r. O fakcie niedostarczenia prawidłowo złożonej oferty Zespół osób ( powołany do przeprowadzenia postępowania przetargowego ) został poinformowany w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 14:55 tj. już po otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia wybór oferty w dniu 24 kwietnia 2018 r. i dokonuje powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Po komisyjnym otwarciu ujawnionej oferty okazuje się, że ofertę składa również ”Bogaro” Sp. z o. o. za cenę ofertową 9040,50 zł brutto.

Cena ”Bogaro” Sp. z o.o. jest równa cenie ofertowej wcześniejszej wybranej Firmy „Bistar” Zbigniew Bil.

W zaistniałej sytuacji wzywa się w/w Wykonawców z najniższą identyczną ceną do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 04 maja 2018 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego .

O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu.