Ogłoszenia

23-02-2018 – Przetarg na: „Sprzedaż i dostawę inwertorowej przecinarki plazmowej MOST FanCut 100 wraz z uchwytem 6 mb”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 23 lutego 2018 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-3/18

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż i dostawę inwertorowej przecinarki plazmowej

MOST FanCut 100 wraz z uchwytem 6 mb

    1. loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56.”

Termin składania ofert upływa w dniu 08 marca 2018 r. o godz. 1200.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A , I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ;ul. Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

oraz oznakowane następująco:

Oferta na przecinarkę”

Nie otwierać przed dniem 08 marca 2018 r. godz. 1215

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 marca 2018 r. o godz. 12.
15

w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną brutto za całość zamówienia. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie.

Załączniki do ogłoszenia - Pobierz dokumenty:

22.02.2018 – Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 21 lutego 2018 r.

Sprawa: 01/NZP/2018/Z

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1

w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizację instalacji odpylania spalin kotłowni Milenium I

przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.”

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących

odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy – bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie nr 1

Proszę o przesłanie parametrów niezbędnych do doboru nowej instalacji odpylania tj. maksymalna ilość

spalin, maksymalna temperatura spalin, podciśnienie na wylocie z kotła (opór kotła).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry:

- ilość spalin za kotłem – 10600 Nm3/h

- temp. spalin za kotłem – 1800 C

- opór aerodynamiczny przepływu spalin – 15 mm.sł.w

- wymagany ciąg za kotłem z 10% zapasem – 17 mm.sł.w.

Pytanie nr 2

Proszę o przesłanie numeru fabrycznego istniejącego wentylatora spalin”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nr fabryczny wentylatora: 79686.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że po Państwa stronie będzie doprowadzenie zasilania do:

- szafki zasilająco-sterowniczej nowej instalacji odpylania (zlokalizowanej na poziomie palacza, w bezpośrednim sąsiedztwie

kotła nr 2),

- falownika wentylatora spalin (zabudowanego na poziomie odżużlania, w pobliżu istniejącej sprężarki),

- jeśli doprowadzenie zasilania będzie po stronie Wykonawcy to proszę podać szacowane długości w/w przewodów”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Doprowadzenie zasilania jest po stronie Wykonawcy:

- długość przewodów do szafki zasilająco – sterującej – w zależności od projektu,

- długość przewodu do falownika to ok. 10 mb.

Pytanie nr 4

Proszę podać szacowaną długość przewodu od nowego falownika wentylatora spalin do silnika wentylatora spalin”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Długości przewodów:

- długość przewodu do falownika to ok. 10 mb,

- długość przewodu od falownika do silnika wentylatora wyciągowego to ok. 25 mb.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby mimo budowy nowej instalacji odpylania była nadal możliwość pracy kotła nr 2

z istniejącą instalacją odpylania? (w przypadku zabudowania odpylacza wstępnego od razu za kotłem nr 2 może nie być

takiej możliwości)”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga takiej możliwości, każdy kocioł ma posiadać osobną instalację odpylania spalin.

Pytanie nr 6

Czy w przypadku wydłużenia się okresu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych Zamawiający

wyrazi zgodę na wydłużenie (aneksowanie) terminów realizacji przedmiotowego zadania o okres uzyskania stosownych

decyzji administracyjnych?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi zagrożenia w terminowym uzyskaniu pozwolenia na budowę. W przypadku zaistnienia

jakichkolwiek nieprzewidzianych, uzasadnionych okoliczności Zamawiający wydłuży odpowiednio terminy.

Pytanie nr 7

Zgodnie z Państwa życzeniem należy wykorzystać istniejącą sprężarkę; proszę podać ile wynosi zapotrzebowanie na

sprężone powietrze istniejącej instalacji odpylania”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapotrzebowanie na sprężone powietrze dla istniejącej instalacji odpylania wynosi 25-30m3/h.

Pytania Wykonawcy, bez ujawniania źródła zapytania, oraz odpowiedzi Zamawiającego, zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu

 

 

08-02-2018 – Przetarg na: Modernizację instalacji odpylania spalin kotłowni Milenium I w Nowym Sączu.

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 08 lutego 2018 r.

Sprawa: 01/NZP/2018/Z

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizację instalacji odpylania spalin kotłowni Milenium I
przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.”

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji odpylania spalin dla jednego kotła węglowego typu WR-5 w kotłowni Milenium I przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu do warunków spełniających wymóg emisji pyłów poniżej 100 mg/Nm3

przy 6%O2 - w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

CPV:

45000000-7 - roboty budowlane
45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę
45223000-6 - roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 - montaż konstrukcji metalowych
45223200-8 - roboty konstrukcyjne
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45351000-2 - mechaniczne instalacje inżynieryjne
45321000-3 - izolacja cieplna

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej,
- demontaż niepotrzebnych elementów istniejącej instalacji,
- montaż nowej instalacji dla jednego kotła oraz przebudowę istniejącej instalacji dla
drugiego kotła w taki sposób, aby każdy z dwóch kotłów miał swoją niezależną instalację odpylania.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł. Termin związania ofertą 45 dni.
Termin składania ofert upływa w dniu 07 marca 2018 r.
o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2018 r. o godz. 1215
w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

 

Pobierz ogłoszenie i załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Sprawa: NZP/TWE/W-24/17 – „Sprzedaż i dostawa 4 szt. opon Michelin Power CL.”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 30 października 2017 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-24/17

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż i dostawę 4 szt. opon Michelin Power CL
loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56.”

Termin składania ofert upływa w dniu 15 listopada 2017 r.
o godz. 12
00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A , I piętro – sekretariat.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

oraz oznakowane następująco
Oferta na opony Michelin.
Nie otwierać przed 15 listopada 2017 r. godz. 12
15”
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 1215
w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą łączną ceną brutto. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie.

Pobierz załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 15 listopada 2017 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-24/17

dot. udzielenia zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie
rt. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Sprzedaż i dostawę 4 szt. opon Michelin Power CL loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56.”

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu informuje, iż w w/w postępowaniu wybrano ofertę firmy

MOTO-HURT S.A.
Oddział Ropczyce
ul. Mickiewicza 107
39-100 Ropczyce

Sprawa: NZP/60/2017 – „Dostawa 60000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 26 września 2017 r.

Sprawa: NZP/60/TRZ/2017

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę 60000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra prod. PKN „Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. – do siedziby MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2017 r. o godz. 1200.

Wadium – 1500,00 zł.

Specyfikacja oraz załączniki:

zał. nr 1 - formularz „OFERTA”
zał. nr 2 - wzór umowy
zał. nr 3 – wykaz dostaw,
zał. nr 4 – oświadczenie o dysponowaniu sprzętem.

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokumenty:

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 26 października 2017 r.

Sprawa: NZP/60/TRZ/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę 60000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra prod. PKN „Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos, spełniającego normę PN-EN 590/2013-12 i RMG z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych do siedziby MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56 – wg potrzeb Zamawiającego.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sąc
zu informuje, iż w w/w postępowaniu zamówienia
udzielono Firmie

BORIM Sp. z o.o.
ul. Bielska 50
43-200 Pszczyna