Ogłoszenia

12.10.2018r. Przetarg na: „Sprzedaż i montaż układu centralnego nieprogresywnego smarowania”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 12 października 2018 r.

NZP/TWE/W-18/18

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż i montaż układu centralnego nieprogresywnego smarowania
- loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”

Termin składania ofert upływa w dniu 06 listopada 2018 r.
o godz. 12:00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A , I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ;
ul. Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

oraz oznakowane następująco:

Oferta na układ smarowania”
Nie otwierać przed dniem 06 listopada 2018 r. godz. 12:15
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 listopada 2018 r. o godz. 12:15
w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną brutto. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie.

Pobierz ogłoszenie i załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

26.09.2018 – Przetarg na dostawę samochodu dostawczego

Ogłoszenie o przetargu

Znak sprawy: NZP/TRZ/44/2018
Nowy Sącz, dn. 26 września 2018 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 3 ustawy p.z.p.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

ogłasza przetarg nieograniczony

na

Sprzedaż Zamawiającemu nowego samochodu dostawczego
- odbiór własny przez Zamawiającego.”

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2018 r. o godz. 1200.

pobierz ogłoszenie i załączniki
Zamawiający nie żąda wadium.

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie MPEC Sp. z o.o.

Zapytania do przetargu

Nowy Sącz dn. 03 października 2018 r.

Sprawa: NZP/TRZ/44/2018
Sprzedaż Zamawiającemu nowego samochodu dostawczego
– odbiór własny przez Zamawiającego.”

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 4 potencjalnego Wykonawcy

Pytanie:

(...)zwracamy się do Państwa z pytaniem o możliwość dokonania zmiany w specyfikacji wymaganego wyposażenia. Zmiana dotyczy przegrody stalowej z siatką stalową górną, oddzielającą w sposób trwały przestrzeń ładunkową od przestrzeni osobowej (ten element nie jest obecnie dostępny). Czy, zachowując pozostałe wymogi, dopuszczają Państwo inną przegrodę stalową? Taką, która również w sposób trwały oddziela przestrzenie ładunkową od osobowej, jednak stanowi jednolitą konstrukcję (bez siatki w górnej części).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inną przegrodę stalową, taką, która w sposób trwały oddziela przestrzeń ładunkową od osobowej, jednak stanowi jednolitą konstrukcję (bez siatki w górnej części).Pytanie od 3 potencjalnego Wykonawcy

Pytanie:

(…) Czy Zamawiający dopuści samochody posiadające gwarancję na okres 3 lat od daty wystawienia faktury VAT z limitem przebiegu 100.000 kilometrów w zależności co pierwsze nastąpi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje warunek dwuletniej gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż pojazdy eksploatowane w przedsiębiorstwie w okresie dwóch lat nie przekraczają przebiegu 100.000 kilometrów.Pytanie od 2 potencjalnego Wykonawcy

Pytanie:

(...)Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania pojazdu, którego długość całkowita wynosi 4756mm (6mm więcej niż w specyfikacji technicznej wskazanej w zamówieniu).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania pojazdu, którego długość całkowita wynosi 4756mm.Pytania od 1 potencjalnego Wykonawcy

Pytania:

    1. Czy dopuszczają państwo objętość przestrzeni bagażowej 3.30 m3?

    1. Czy dopuszczają państwo długość samochodu 4 384 mm?

    1. Czy dopuszczają państwo długość przestrzeni ładunkowej 1704 mm?

    1. Czy dopuszczają państwo ładowność 648 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Wyniki przetargu

06.09.2018- Przetarg na dostawę przemiennika częstotliwości

Ogłoszenie o przetargu

Sprawa: NZP/TWE /3/2018
Nowy Sącz dn. 06 września 2018 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż i dostawę przemiennika częstotliwości
- loco magazyn Zamawiającego
przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu .

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A , I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej

w godzinach od 7:00 do 15:00.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ;
ul. Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

oraz oznakowane następująco:

Oferta na przemiennik
Nie otwierać przed 14 września 2018 r.”

Termin składania ofert upływa w dniu 14 września 2018 r. o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (budynek A, I piętro, sala konferencyjna) w dniu 14 września 2018 r. o godz. 1215.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną brutto. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie.

Pobierz ogłoszenie i załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 14 września 2018 r.

Sprawa: NZP/TWE /3/2018

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Sprzedaż i dostawę przemiennika częstotliwości 
- loco magazyn Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu .

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

20.08.2018. Przetarg na : Opracowanie projektu budowlanego dla zadania „Budowa kotłowni na biomasę o mocy nominalnej 7 MW”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 20 sierpnia 2018 r.

Sprawa: NZP/TRI/Z/15/18

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.:

Budowa kotłowni na biomasę o mocy nominalnej 7 MW.”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa kotłowni na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” z zapleczem magazynowym

i infrastrukturą wraz ze wszystkimi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie, wg „Zakresu rzeczowego.

CPV:

71000000-8 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł. Termin związania ofertą 60 dni.

Termin wykonania zamówienia:

- dostarczenie kompletnego projektu budowlanego - do 3 miesięcy od daty podpisania

umowy;

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę - do 2 miesięcy od dnia dostarczenia

Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2018 r. o godz. 1200.

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki do pobrania :

zał. nr 1 - „Zakres rzeczowy”,

zał. nr 2 - formularz „OFERTA”,

zał. nr 3 - wzór umowy,

zał. nr 4 - wykaz wykonanych usług,

zał. nr 5 - wycena opracowania projektu.

Pobierz ogłoszenie i załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.Zapytania do przetargu

Nowy Sącz dn. 07 września 2018 r.

Sprawa: NZP/TRI/Z/15/18

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: Budowa kotłowni na biomasę o mocy nominalnej 7 MW.”

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następującej odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy – bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ww. zadania nie oczekują Państwo wykonania przedmiarów robót ani kosztorysów inwestorskich, tylko jedynie kalkulacji kosztów, a więc określenia szacunkowych kosztów inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami w pkt I ppkt 2 „Zakresu rzeczowego”, iż oczekuje jedynie kalkulacji kosztów inwestycji.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.*
Nowy Sącz dn. 29 sierpnia 2018 r.

Sprawa: NZP/TRI/Z/15/18

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień

publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.:

Budowa kotłowni na biomasę o mocy nominalnej 7 MW.”

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy – bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Czy dopuszczają Państwo możliwość aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie polegał na zdolnościach technicznych i kadrze innego podmiotu? Czy oświadczenie o udostępnienie zasobów byłoby wystarczające na etapie oferty? 
Czy uwzględnione zostałyby referencje tego podmiotu?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC

Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Kwestie poruszane w pytaniach są szczegółowo uregulowane w treści SIWZ pkt 5 i 6. Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

W pkt 5 C SIWZ Zamawiający określił „Warunek dot. wiedzy i doświadczenia: doświadczenie jest doświadczeniem tylko jednego Wykonawcy z konsorcjum”, a w pkt 5D SIWZ: „Jeżeli Podwykonawca będzie wykonywał główną część zamówienia to musi spełniać warunek posiadania „doświadczenia” w zakresie wykonanych usług – zgodnie z zapisami pkt 6 e) i 6 f) specyfikacji”.

Tym samym Zamawiający zastrzegł do osobistego wykonania przez doświadczonego Wykonawcę lub Podwykonawcę kluczowej (głównej) części zamówienia.

W pkt 5 c) SIWZ określony jest warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokument wymagany w pkt 6 g) specyfikacji a to: wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia - należy sporządzić wykaz. Osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Natomiast dokumenty potwierdzające uprawnienia osób oraz zaświadczenia o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane będą tylko od wybranego w przetargu Wykonawcy.

Zamawiający nie zastrzegł czy osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie są pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 04 października 2018 r.

Sprawa: NZP/TRI/Z/15/18

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę
prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.:
Budowa kotłowni na biomasę o mocy nominalnej 7 MW.”

Zawiadomienie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu informuje, że w w/w postępowaniu, po przeprowadzonej „dogrywce” wybrano ofertę Firmy

Ekoterma Sp. z o.o.

ul. Okrzei 10

61-406 Poznań

02-08-2018r. Przetarg na : ” Dostawę worków filtracyjnych”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 02 sierpnia 2018 r.

NZP/TWE/W-16/18

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż i dostawę worków filtracyjnych

- loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A , I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej

w godzinach od 7:00 do 15:00.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ;

ul. Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

oraz oznakowane następująco:

Oferta na worki”

Nie otwierać przed dniem 17 sierpnia 2018 r.

godz. 12:15

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną brutto. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie.

Pobierz ogłoszenie i załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 17 sierpnia 2018 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-16/18

dot. udzielenia zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p. na:

Sprzedaż i dostawę

220 sztuk worków filtracyjnych układu odpylania spalin
- loco magazyn MPEC Sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56
w Nowym Sączu

Zawiadomienie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu
informuje, iż w w/w postępowaniu. udziela

zamówienia Firmie

Remark-Kayser Sp. z o.o.
Batorowo, ul. Skośna 4
62-080 Tarnowo Podgórne