Ogłoszenia

Sprawa: NZP/TWE/W-24/17 – „Sprzedaż i dostawa 4 szt. opon Michelin Power CL.”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 30 października 2017 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-24/17

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Sprzedaż i dostawę 4 szt. opon Michelin Power CL
loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56.”

Termin składania ofert upływa w dniu 15 listopada 2017 r.
o godz. 12
00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A , I piętro – sekretariat.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

oraz oznakowane następująco
Oferta na opony Michelin.
Nie otwierać przed 15 listopada 2017 r. godz. 12
15”
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 1215
w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą łączną ceną brutto. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie.

Pobierz załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 15 listopada 2017 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-24/17

dot. udzielenia zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie
rt. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Sprzedaż i dostawę 4 szt. opon Michelin Power CL loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56.”

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu informuje, iż w w/w postępowaniu wybrano ofertę firmy

MOTO-HURT S.A.
Oddział Ropczyce
ul. Mickiewicza 107
39-100 Ropczyce

Sprawa: NZP/60/2017 – „Dostawa 60000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 26 września 2017 r.

Sprawa: NZP/60/TRZ/2017

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę 60000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra prod. PKN „Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. – do siedziby MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2017 r. o godz. 1200.

Wadium – 1500,00 zł.

Specyfikacja oraz załączniki:

zał. nr 1 - formularz „OFERTA”
zał. nr 2 - wzór umowy
zał. nr 3 – wykaz dostaw,
zał. nr 4 – oświadczenie o dysponowaniu sprzętem.

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokumenty:

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 26 października 2017 r.

Sprawa: NZP/60/TRZ/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę 60000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra prod. PKN „Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos, spełniającego normę PN-EN 590/2013-12 i RMG z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych do siedziby MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56 – wg potrzeb Zamawiającego.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sąc
zu informuje, iż w w/w postępowaniu zamówienia
udzielono Firmie

BORIM Sp. z o.o.
ul. Bielska 50
43-200 Pszczyna

sprawa: NZP/TWE/W-17/17 – „Remont kotła WR5-022 Nr 1 w kotłowni Milenium I”

Ogłoszenie o przetargu

Znak sprawy: NZP/TWE/W-17/17 Nowy Sącz, dn. 05 września 2017 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 3 ustawy p.z.p.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

ogłasza przetarg nieograniczony

na

Remont kotła WR5-022 Nr 1 w kotłowni Milenium I

w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56 ”

Termin wykonania zamówienia – do 29 grudnia 2017 r.

Wadium: 5.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2017 r.
o godz. 12
00.

Pobierz załączniki

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie MPEC Sp. z o.o.

Zapytania do przetargu

Pytanie Wykonawcy:

(…) czy w ramach zakresu oferent ma wymienić wszystkie komory na nowe?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak , należy wymienić wszystkie komory na nowe”

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn.26 września 2017 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-17/17

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień

publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont kotła WR5-022 Nr 1 w kotłowni Milenium I
w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56”

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Nowym Sączu informuje, iż w w/ postępowaniu wybrano ofertę firmy

KOTŁO-REM”

Cetera, Maluch, Szczerba Sp.j.

ul. Przemysłowa 2

28-340 Sędziszów

Sprawa: NZP/TWE/W-16/17 – „Czyszczenie i malowanie powłoką antykorozyjną ścian zewnętrznych komina stalowego w kotłowni Milenium w Nowym Sączu.”

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 26 lipca 2017 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-16/17

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Czyszczenie i malowanie powłoką antykorozyjną ścian zewnętrznych

komina stalowego w kotłowni Milenium w Nowym Sączu.”

Rękojmia na wykonane roboty – 5 lat.

Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 04 sierpnia 2017 r.
o godz. 12
00.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł

Odbiór końcowy: do 28 września 2017 r.

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki:

  • zał. nr 1 - „Zakres rzeczowy” (także jako zał. nr 1 do umowy)

  • zał. nr 2 - formularz „OFERTA”

  • zał. nr 3 – wzór umowy

  • zał. nr 4 – wykaz wykonanych zamówień

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz załączniki

Wyniki przetargu

Nowy Sącz, dn. 07 sierpnia 2017 r.

Znak sprawy: NZP/TWE/W-16/17

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 3 ustawy p.z.p.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Czyszczenie i malowanie ścian zewnętrznych komina stalowego

w kotłowni Milenium w Nowym Sączu.”

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Nowym Sączu informuje, iż w w/w postępowaniu wybrano ofertę firmy

VIPER

Specjalistyczne Prace Budowlane

mgr inż. Adrian Mężyk

Świniarsko 525

33-395 Chełmiec

Sprawa: 09/NZP/20107/Z Przetarg na: „Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu w okresie od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Ogłoszenie o przetargu

Nowy Sącz dn. 05 lipca 2017 r.

Sprawa: 09/NZP/2017/Z

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie
art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o.

w Nowym Sączu w okresie od 01 października 2017 r.

do 30 września 2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 1200.

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki:

  • zał. nr 1 - Charakterystyka gazowa obiektów MPEC do SIWZ i umowy.

  • zał. nr 2- Szczegółowy Formularz Cenowy do SIWZ, „OFERTA” i umowy.

  • zał. nr 3 – Formularz „Oferta”.

  • zał. nr 4 – Wzór umowy ( do negocjacji z wybranym Wykonawcą).

  • zał. nr 5 – Wykaz wykonanych/wykonywanych zamówień.

Pobierz dokumenty:

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zapytania do przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania jednego

z potencjalnych Wykonawcy – bez ujawniania źródła zapytania:

Zapytanie nr 4

Nowy Sącz dn. 24 lipca 2017 r.

 

Pytanie 1:

W odpowiedziach na pytania wskazali Państwo Operatora Systemu

Dystrybucyjnego jako Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Krakowie,

podczas gdy w taryfie PSG Sp. z o.o. nie widnieje taki oddział, stąd prośba

o właściwe określenie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający koryguje swoją „Odpowiedź” z dnia 10 lipca 2017 r. w zakresie

odpowiedzi na pytanie nr 1 w następujący sposób:

OSD - zgodnie z Taryfą nr 3 PSG:

pkt 3 „Wykaz jednostek samorządu terytorialnego objętych obszarem działania

poszczególnych oddziałów”:

ppkt 3.3. Obszar działania Oddziału w Tarnowie: 4) województwo małopolskie.

Pytanie 2:

PSG Sp. z o.o. dopuszcza w ramach grup taryfowych W-3 następujące oznaczenia

W-3.6 i W-3.9, Państwo określacie grupę jako W-3.12 T, nie jest to jednak grupa

taryfowa OSD, a obecnego Sprzedawcy, która reguluje ustalenia umowne. Jednak aby

w sposób poprawny wyliczyć wartość zamówienia, tj. określić stawkę dystrybucyjną

zgodnie z taryfą PSG Sp. z o.o. , proszę o wskazanie grupy taryfowej zgodnej

z zapisami obowiązującej taryfy OSD.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający koryguje swoją „Odpowiedź nr 3” z dnia 13 lipca 2017 r. w zakresie

odpowiedzi na pytanie nr 2 w następujący sposób:

Zamawiający jest zakwalifikowany przez właściwego Operatora Systemu

Dystrybucyjnego (OSD) do odpowiednich grup taryfowych:

W-3 to W-3.9

W-4 to W-4,

W-5 to W-5,

W-6 to W-6A.

Zapytanie 3

Nowy Sącz dn. 13 lipca 2017 r

Pytanie nr 1:

Dotyczy: pkt. 2 ppkt. 9 SIWZ

Wykonawca informuje, że wystawianie faktur rozliczeniowych na poszczególne punkty poboru, odbywać się będzie zgodnie z Taryfą OSD i liczba odczytów układu pomiarowego w roku dla poszczególnych grup taryfowych jest następująca:

W-3.6 – 6 odczytów w roku

W-3.9 – 9 odczytów w roku

W-4 – 12 odczytów w roku

W-5.1 – 12 odczytów w roku

W-6A – 12 odczytów w roku

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, iż grupy taryfowe jakie posiada mają wszystkie po 12 odczytów w roku, gdyż w taryfie W-3.12T – dokonuje osobiście odczytów na koniec miesiąca kalendarzowego.

Pytanie nr 2:

Wykonawca prosi o sprecyzowanie grupy taryfowej W-3 (W-3.6 czy W.3.9) i W-5 (W-5.1 czy W-5.2)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest zakwalifikowany przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do odpowiednich grup taryfowych:

W-3 to W-3.12T,

W-4 to W-4,

W-5 to W-5,

W-6 to W-6A.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ/Umowa

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie w formularzu cenowym liczby godzin w okresie rozliczeniowym – trwania umowy [h]. Wykonawca wyjaśnia, iż liczba godzin w okresie trwania umowy powinna wynosić 8760 (24 * 365dni) . W związku z powyższym Wykonawca wnosi o poprawienie załącznika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie zmieniał liczby godzin w okresie rozliczeniowym w Formularzy Cenowym na etapie przetargowym, gdyż nie określa ona czasu trwania umowy, a jedynie przyczynia się do wyłonienia wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Dotyczy §10 ust. 5 Wzór umowy

Wykonawca wnioskuje o usunięciu ppkt. a i b.

Wykonawca wyjaśnia, że informacje określone ww. ppkt. nie są do spełnienia przez Wykonawcę, ponieważ nie posiadamy takich danych. W związku z powyższym, w przypadku nie wyrażenia zgody na usunięciu ww. ppkt. nie będziemy wstanie spełnić wymagań Zamawiającego, co uniemożliwi złożenie oferty przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie usunie w § 10 ppkt. a i b, ponieważ OSD udostępnia takie dane sprzedawcy gazu po wcześniejszym złożeniu przez niego odpowiedniego wniosku o dane telemetryczne punktu poboru gazu.

Pytanie nr 5:

Wykonawca wnosi o usunięciu zapisów §15 Wzór umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów w §15 Wzór Umowy. Kary umowne i ich wysokość będą ustalane z wybranym Wykonawcą w drodze negocjacji.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-5 i W-6A) na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych i prognozowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych.

Zapytanie 2

Nowy Sącz dn. 13 lipca 2017 r.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy

przeprowadzana będzie po raz pierwszy? Kto jest Państwa obecnym Sprzedawcą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy. Naszym obecnym

sprzedawcą jest PGNiG.

Pytanie 2:

Jaką umowę posiadają Państwo na dzień dzisiejszy? Czy jest to umowa na świadczenie

usługi kompleksowej na paliwo gazowe? Jaki jest jej okres wypowiedzenia? Czy zostanie

wypowiedziana przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Posiadamy umowę kompleksową na czas określony do dnia 30 września 2017 r.

Pytanie 3:

Czy istnieje możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, istnieje taka możliwość.

Pytanie 4:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji Excel oraz

dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? Sprzedawca będzie

potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego

punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa;

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie paliwa gazowego;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;

- numer gazomierza;

- numer ID miejsca odbioru;

- ciśnienie na dystrybucyjnej sieci gazowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia

zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru.

Pytanie 5:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający jest płatnikiem akcyzy czy też jest zwolniony

od podatku akcyzowego? Prosimy o informację, czy cena w ofercie powinna czy nie powinna

zawierać podatek akcyzowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego – informacja o tym znajduje się w SIWZ

punkt 2 (Przedmiot zamówienia) ppkt 10. Cena w ofercie nie ma zawierać podatku akcyzowego.

Informacja o tym znajduje się w SIWZ pkt 9 (Opis sposobu obliczania ceny) oraz w formularzu „Oferta” str.1.

Pytanie 6:

Na jakie cele przeznaczone zostanie zakupione paliwo gazowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakupione paliwo gazowe w 100% zostanie przeznaczone na cele opałowe.

Pytanie 7:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania

Zamawiającego w zakresie pozyskiwania danych historycznych dotyczących zużycia paliwa

gazowego? Pełnomocnictwo jest istotnym dokumentem, na podstawie którego Wykonawca będzie

dokonywał bilansowania handlowego zakupionego paliwa gazowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający udzieli odpowiedniego pełnomocnictwa.

Pytanie 8:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający usunie par. 6 ust. 4 pkt 1), 2) i 3) wzoru umowy, gdyż

zapis jest nie do spełnienia przez Wykonawcę, który zleca Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego

wykonywanie usługi dystrybucji. Jedyna czynność jaką może wykonać w takim momencie

Wykonawca to poinformowanie OSD o konieczności przeprowadzenia stosownych badań na

wniosek Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji we wzorze umowy w ten sposób, że:

- w par. 6 ust. 4 ppkt 1 w miejsce zapisu :

Zapewnienia sprawdzenia przez OSD, na żądanie Zamawiającego, prawidłowości działania układu pomiarowego, którego właścicielem jest OSD, w terminie 14 dni od zgłoszenia,”

wprowadza się zapis:

zlecenia OSD na żądanie Zamawiającego sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowego na warunkach określonych w taryfie OSD,”

Treść ppk. 2 pozostaje bez zmian.

- w par. 6 ust. 4 ppkt 3 w miejsce zapisu :

Sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego, wykonując odpowiednie pomiary, a w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliwa gazowego z Umową, pokrycia kosztów badań oraz udzielenia stosownej bonifikaty, o której mowa w §8,’

wprowadza się zapis:

zapewnienia na żądanie Zamawiającego zlecenia przez OSD zbadania jakości dostarczonego paliwa gazowego na warunkach określonych w taryfie OSD,”

Pytanie 9:

Wnioskujemy o wykreślenie par. 8 ust. 4 oraz par. 15 ust. 2 drugi punktor wzoru umowy, gdyż o

terminach przerw w dostawach, czasie ich trwania i wznowieniu dostaw decyduje OSD, na którego

nałożony jest obowiązek informowania wszystkich Odbiorców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji we wzorze umowy w ten sposób, że:

- w par. 8 ust. 4 w miejsce zapisu :

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o:’

wprowadza się zapis:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania OSD informacji o przedstawicielach Zamawiającego wskazanych w umowie, których należy poinformować o:”

Treść ppkt 1), 2) i 3) nie ulega zmianie.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji we wzorze umowy w ten sposób, że:

- w par. 15 ust. 2 w miejsce zapisu :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną także w przypadku:

- przerw w dostawach gazu ziemnego,

- odcięcia od dostaw gazu (spowodowana nieuregulowaniem płatności z OSD przez Wykonawcę).

Rodzaj i wysokość kar zostaną ustalone z Wykonawcą w drodze negocjacji szczegółowych warunków umowy.’

wprowadza się zapis:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przerw w dostawach gazu ziemnego jak i odcięcia od dostaw gazu jeżeli wynika to z nieuregulowania płatności z OSD przez Wykonawcę.

Rodzaj i wysokość kar zostaną ustalone z Wykonawcą w drodze negocjacji szczegółowych warunków umowy.’

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy, który do wglądu

przesyłamy w załączeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy, który do wglądu

Wykonawca przesłał w załączeniu. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawca po

przeprowadzeniu negocjacji szczegółowych warunków umowy i osiągnięciu

porozumienia. Może to być wtedy umowa przygotowana przez Wykonawcę.

Zapytanie 1

Nowy Sącz dn. 10 lipca 2017 r.

Pytanie nr 1:

Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie, kto jest Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego wraz z informacją o oddziale, do którego Zamawiający jest

zakwalifikowany.

Odpowiedź Zamawiającego:

OSD- POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Marcina Kasprzaka 25, oddział w Krakowie.

Pytanie nr 2:

Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie grupy taryfowej, do której

Zamawiający jest zakwalifikowany przez właściwy dla niego system dystrybucyjny

(OSD). Np. W-3.6 lub W-3.9. Brak takich informacji uniemożliwia prawidłowe

dokonanie wyceny, ponieważ opłaty za dystrybucję są ściśle uzależnione od grupy

taryfowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Taryfy zamieszczone w Załączniku nr 2 do SIWZ / Umowy (kolumna nr 4)

odpowiadają Grupą taryfowym, do których obiekty Zamawiającego są

zakwalifikowane przez właściwy dla niego system dystrybucyjny (OSD):

Taryfa z Załącznika

Grupa taryfowa

W3

W-3.12T

W4

W-4

W5

W-5

W6

W-6A

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający akceptuje wysyłanie faktur w formie elektronicznej oraz

duplikat wysyłany w formie papierowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie akceptuje wysyłania faktur w formie elektronicznej.

Pytanie nr 4:

Wykonawca informuje Zamawiającego, że odczyty rzeczywiste odbywają się

zgodnie z cyklem rozliczeniowym na zasadach określonych w Taryfie nr 3 dla

Usług Dystrybucji Paliw Gazowych i Usług Regazyfikacji Skroplonego Gazu

Ziemnego. Odczyty od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca odbywają się

wyłącznie dla punktów poboru, w których Odbiorca posiada Moc Umowną

większą niż 110 kWh/h . Dlatego zwracam się z prośbą o modyfikację §10.1

Wzoru Umowy na „Cykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym OSD,

do którego sieci przyłączone jest dane Miejsce odbioru, dla grupy taryfowej, do

której zakwalifikowane zostało dane Miejsce odbioru na podstawie Taryfy OSD.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na zmianę i w związku z powyższym dokonuje

modyfikacji we wzorze umowy polegającej na tym, iż w §10.1 w miejsce zapisu:

„Rozliczenia za pobrane paliwo gazowe odbywać się będą z okresem miesięcznym

od 1 do ostatniego dnia miesiąca.” wprowadza się zapis:

„Cykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym OSD, do którego sieci

przyłączone jest dane Miejsce odbioru, dla grupy taryfowej, do której

zakwalifikowane zostało dane Miejsce odbioru na podstawie Taryfy OSD.”

Pytanie nr 5:

Wykonawca zwraca się z prośbą o opisanie dokładnych sytuacji opisanych oraz

określenie wysokości kar przewidzianych w §15.2 Wzoru Umowy. W naszej ocenie

zapis jest zbyt ogólny i budzi wiele wątpliwości, których określenie na etapie

negocjacji może nie być możliwe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kary umowne i ich wysokość będą ustalane z wybranym Wykonawcą w drodze

negocjacji.

Wyniki przetargu

Nowy Sącz dn. 28 lipca 2017 r.

Sprawa: 09/NZP/2017/Z

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138 a) ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego

wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni

MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu .”

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Nowym Sączu informuje, iż w w/w postępowaniu wybrano ofertę firmy

ENEA S.A.

ul. Górecka 1 60-201 Poznań